Nasze Usługi

W ZAKRES OBOWIĄZKÓW ROZLICZANIA i SPRAWOZDAWCZOŚCI WCHODZI:

1. Wykonywanie pełnego audytu końcowego projektu unijnego.
2. Wykonywanie częściowego audytu projektu unijnego na każdym etapie realizacji projektu.
3. Wspieranie i uczestnictwo podczas całego procesu przeprowadzania kontroli i audytów Projektu przez instytucje i podmioty zewnętrzne:

a. audyt i weryfikacja dokumentacji projektu pod kątem jej przygotowania do przedłożenia do kontroli i/lub audytu,
b. wsparcie i obecność w trakcie przeprowadzania kontroli i audytów na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta.

4. Przeszkolenie pracowników ze strony Zleceniodawcy, odpowiedzialnych za prowadzenie Projektu, w pełnym zakresie prawidłowej realizacji i rozliczania projektu, jego promocji, archiwizowania dokumentacji, a także wszelkich innych obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie.
5. Doradztwo i nadzór nad procedurą prawidłowej ewidencji księgowej Projektu, w tym dokumentowania wydatków, w szczególności w zakresie:

a. metodologii prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu,
b. prawidłowego opisywania dokumentów księgowych,
c. prawidłowego dokumentowania wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków publicznych.

6. Sporządzanie wniosków o płatność, w szczególności w zakresie:

a. przestrzegania terminów składania wniosków o płatność,
b. obowiązków wynikających ze złożenia wniosku o płatność,
c. zasad rozliczania zaliczek, z uwzględnieniem:

i. obowiązku rozliczania kwoty określonej w umowie o dofinansowanie,
ii. obowiązku złożenia wniosku o płatność (rozliczającego zaliczkę) w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie,
iii. rozliczania zaliczki poprzez zwrot środków,
iv. wypłat kolejnych transz zaliczki,
v. elementów, o których należy pamiętać przy składaniu wniosku o płatność.

7. Doradztwo i nadzór nad procedurą ofertowania i zamówień publicznych – zgodnie z wytycznymi w zakresie wyboru dostawców/wykonawców, z uwzględnieniem:

a. oceny ryzyka wymierzania korekty,
b. przeprowadzenia konkursu ofert, a w szczególności weryfikacji:

i. sporządzenia i upublicznienia zapytania ofertowego,
ii. protokołu wyboru oferty,

c. zatwierdzania zakupionych towarów/usług przez instytucję przyznającą dofinansowanie,
d. wiedzy o najczęściej spotykanych nieprawidłowościach.

8. Wprowadzanie zmian w umowie o dofinansowanie (aneksy) i projekcie, a w szczególności w zakresie:

a. zmian wymagających poinformowania instytucji,
b. zmian wymagających akceptacji instytucji,
c. obowiązków w trakcie zawierania aneksów do umowy o dofinansowanie.

9. Nadzór nad wskaźnikami realizacji celów oraz rezultatów Projektu, a w szczególności w zakresie:

a. obowiązku realizacji osiągnięcia założonych wskaźników,
b. sprawozdawczości i monitoringu realizacji rzeczowej i finansowej projektu
c. wdrażania zaleceń odnośnie realizacji wskaźników.

10. Udzielanie wytycznych i zaleceń oraz nadzór nad ich wdrażaniem w zakresie dotyczącym promocji i wizualizacji Projektu, a w szczególności dotyczących:

a. zasad promocji Projektu,
b. obowiązków beneficjenta wynikających z przepisów prawa krajowego i unijnego,
c. zasad prawidłowego oznakowania Projektu, z podziałem na:

i. zasady ogólne,
ii. oznakowanie Projektu,
iii. produkty Projektu o dużych i małych gabarytach.

d. obowiązkowych narzędzi informacji i promocji:

i. naklejek/plakietek,
ii. tablic informacyjnych i pamiątkowych – zewnętrznych,
iii. tablic informacyjnych – w trakcie realizacji Projektu,
iv. tablic pamiątkowych – po zakończeniu realizacji Projektu,
v. tablic informacyjnych i pamiątkowych – wewnętrznych,

e. dokumentacji projektowej.
f. dodatkowych narzędzi informacji i promocji:

i. strony internetowej,
ii. spotkań informacyjnych, konferencji, szkoleń,
iii. publikacji, gadżetów, spotów radiowych i telewizyjnych,
iv. zasad, co do których warto pamiętać odnośnie realizacji elementów promocji i ich stosowania.

11. Występowanie w imieniu firmy przed wszystkimi organami i instytucjami w pełnym procesie absorpcji środków.
12. Udział naszych pracowników podczas kontroli projektu przez uprawnione organy, np.: Krajowa Administracja Skarbowa, Instytucja Audytowa, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Komisja Europejska.
13. Utrzymywanie aktywnego kontaktu w imieniu firmy z instytucją przyznającą dofinansowanie.
14. Opracowywanie korespondencji na kierowane zapytania instytucji przyznającej dofinansowanie.
15. Utrzymywanie aktywnego kontaktu z firmą.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, staramy się, aby było ono pokryte ze środków dotacyjnych danego projektu.

Zapraszamy do kontaktu.