Informacja - dolnośląskie 10.1.1

TwojePrzedszkole w Siechnicach


W3A.PL Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Siechnice w okresie 1 sierpnia 2017r.- 31 sierpnia 2018r. realizuje projekt o numerze RPDS.10.01.02-02-0060/16 pt. „TwojePrzedszkole w Siechnicach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10. Edukacja, działania 10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej ZIT WROF. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną oraz z zapytaniem ofertowym w formie rozeznania rynku na doposażenie przedszkola w Siechnicach.

TwojePrzedszkole w Kołczynie

W3A.PL Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Krzeszyce w okresie 1 lipca 2016r.- 30 czerwca 2017r. realizuje projekt o numerze RPLB.08.01.01-08-0004/15 pt. „TwojePrzedszkole w Kołczynie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, poddziałania 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej- projekty realizowane poza formułą ZIT

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w formie rozeznania rynku na następujące usługi:

- stanowisko nauczyciela w punkcie przedszkolnym w Kołczynie

pdfrozeznanie_nauczyciel_-_wzór.pdf

docxFormularz_oferty-nauczyciel__załączniki_-_wzór.docx

- stanowisko pomocy nauczyciela w punkcie przedszkolnym w Kołczynie

pdfrozeznanie_pomoc_nauczyciela_-_wzór.pdf

docxFormularz_oferty_-_pomoc_nauczyciela__załączniki_-_wzór.docx

- dowóz dzieci z terenu gminy Krzeszyce do i z punktu przedszkolnego

pdfrozeznanie_rynku_dowóz_-_wzór.pdf

docxFormularz_oferty-dowóz_-_wzór.docx

- catering dla dzieci w punkcie przedszkolnym w Kołczynie

pdfrozeznanie_rynku_catering_-__WZÓR.pdf

docxFormularz_oferty-catering__załączniki_-_wzór.docx

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

"Dobry start dla najmłodszych"

W roku 2014 rozpoczęliśmy realizację projektu pt. "Dobry start dla najmłodszych" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki, Gminą Ustronie Morskie, oraz Gminą Malechowo. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej programu Operacyjnego kapitał Ludzki. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 45 dzieci z gminy Malechowo oraz Ustronie Morskie.

"Zaczarowany świat małych domaniewiczan"

Z dniem 2 stycznia 2015 roku rozpoczęliśmy realizację projektu pt. "Zaczarowany świat małych domaniewiczan" w partnerstwie z Gminą Domaniewice. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej programu Operacyjnego kapitał Ludzki. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 16 dzieci z gminy Domaniewice.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

W roku 2014 zrealizowany został projekt pn. "Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji wymiany danych między firmą AGNIESZKA MARLIŃSKA- CZYŻEWSKA "RANGDZIN" W3A.PL FRESH-VIEW a jej partnerami biznesowymi" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi priorytetowej 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego Biznesu typu B2B".