Oferta

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ROZLICZANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI

 1. Wykonywanie pełnego audytu końcowego projektu unijnego.
 2. Wykonywanie częściowego audytu projektu unijnego na każdym etapie realizacji projektu.
 3. Wspieranie i uczestnictwo podczas całego procesu przeprowadzania kontroli i audytów Projektu przez instytucje i podmioty zewnętrzne:
  • audyt i weryfikacja dokumentacji projektu pod kątem jej przygotowania do przedłożenia do kontroli i/lub audytu,
  • wsparcie i obecność w trakcie przeprowadzania kontroli i audytów na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta.
 4. Przeszkolenie pracowników ze strony Zleceniodawcy, odpowiedzialnych za prowadzenie Projektu, w pełnym zakresie prawidłowej realizacji i rozliczania projektu, jego promocji, archiwizowania dokumentacji, a także wszelkich innych obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie.
 5. Doradztwo i nadzór nad procedurą prawidłowej ewidencji księgowej Projektu, w tym dokumentowania wydatków, w szczególności w zakresie:
  • metodologii prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu,
  • prawidłowego opisywania dokumentów księgowych,
  • prawidłowego dokumentowania wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków publicznych.
 6. Sporządzanie wniosków o płatność, w szczególności w zakresie:
  • przestrzegania terminów składania wniosków o płatność,
  • obowiązków wynikających ze złożenia wniosku o płatność,
  • zasad rozliczania zaliczek, z uwzględnieniem:
   • obowiązku rozliczania kwoty określonej w umowie o dofinansowanie,
   • obowiązku złożenia wniosku o płatność (rozliczającego zaliczkę) w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie,
   • rozliczania zaliczki poprzez zwrot środków,
   • wypłat kolejnych transz zaliczki,
   • elementów, o których należy pamiętać przy składaniu wniosku o płatność.
 7. Doradztwo i nadzór nad procedurą ofertowania i zamówień publicznych – zgodnie z wytycznymi w zakresie wyboru dostawców/wykonawców, z uwzględnieniem:
  • oceny ryzyka wymierzania korekty,
  • przeprowadzenia konkursu ofert, a w szczególności weryfikacji:
   • sporządzenia i upublicznienia zapytania ofertowego,
   • protokołu wyboru oferty,
  • zatwierdzania zakupionych towarów/usług przez instytucję przyznającą dofinansowanie,
  • wiedzy o najczęściej spotykanych nieprawidłowościach.
 8. Wprowadzanie zmian w umowie o dofinansowanie (aneksy) i projekcie, a w szczególności w zakresie:
  • zmian wymagających poinformowania instytucji,
  • zmian wymagających akceptacji instytucji,
  • obowiązków w trakcie zawierania aneksów do umowy o dofinansowanie.
 9. Nadzór nad wskaźnikami realizacji celów oraz rezultatów Projektu, a w szczególności w zakresie:
  • obowiązku realizacji osiągnięcia założonych wskaźników,
  • sprawozdawczości i monitoringu realizacji rzeczowej i finansowej projektu
  • wdrażania zaleceń odnośnie realizacji wskaźników.
 10. Udzielanie wytycznych i zaleceń oraz nadzór nad ich wdrażaniem w zakresie dotyczącym promocji i wizualizacji Projektu, a w szczególności dotyczących:
  • zasad promocji projektu,
  • obowiązków beneficjenta wynikających z przepisów prawa krajowego i unijnego,
  • zasad prawidłowego oznakowania projektu, z podziałem na:
   • zasady ogólne,
   • oznakowanie projektu,
   • produkty projektu o dużych i małych gabarytach.
  • obowiązkowych narzędzi informacji i promocji:
   • naklejek/plakietek,
   • tablic informacyjnych i pamiątkowych – zewnętrznych,
   • tablic informacyjnych – w trakcie realizacji projektu,
   • tablic pamiątkowych – po zakończeniu realizacji projektu,
   • tablic informacyjnych i pamiątkowych – wewnętrznych,
  • dokumentacji projektowej.
  • dodatkowych narzędzi informacji i promocji:
   • strony internetowej,
   • spotkań informacyjnych, konferencji, szkoleń,
   • publikacji, gadżetów, spotów radiowych i telewizyjnych,
   • zasad, co do których warto pamiętać przy realizacji elementów promocji i ich stosowania.
 11. Występowanie w imieniu firmy przed wszystkimi organami i instytucjami w pełnym procesie absorpcji środków.
 12. Udział naszych pracowników podczas kontroli projektu przez uprawnione organy, np.: Krajowa Administracja Skarbowa, Instytucja Audytująca, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Komisja Europejska.
 13. Utrzymywanie aktywnego kontaktu w imieniu firmy z instytucją przyznającą dofinansowanie.
 14. Opracowywanie korespondencji na kierowane zapytania instytucji przyznającej dofinansowanie.
 15. Utrzymywanie aktywnego kontaktu z firmą.
  Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, staramy się, aby było ono pokryte ze środków dotacyjnych danego projektu.