Oferta

PISZEMY I ZARZĄDZAMY PROJEKTAMI
NASZYCH KLIENTÓW

Przede wszystkim oferujemy indywidualne podejście do klienta i wyjście naprzeciw jego oczekiwaniom, przygotowując plan współpracy nad wnioskiem.

Typy projektów:

Specjalizujemy się w następujących typach projektów:

Programy krajowe:

Program Inteligentny Rozwój, którego celem jest pozyskanie środków i finansowanie badań, rozwoju i innowacji. Dzięki niemu, wsparcie m.in. na wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskają naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdą praktyczne zastosowanie w gospodarce. „Od pomysłu do rynku” – to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.

Program Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, wsparcie szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej, a także reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

Programy regionalne
Regionalne Programy Operacyjne to programy ogłaszane dla każdego województwa. Ich celem jest wpieranie rozwoju wszystkich regionów na terenie Polski. W ramach tego rodzaju konkursów specjalizujemy się przede wszystkim  w pisaniu projektów z zakresu edukacji, na przykład na różnego rodzaju wsparcie dla placówek szkolnych, przedszkolnych oraz zajmujących się opieką nad dziećmi do lat trzech.
 

Zakres współpracy obejmuje:

 • Kompleksowe tworzenie dokumentacji aplikacyjnej,
 • Monitorowanie procesu oceny projektów.
 • Przygotowywanie wyjaśnień oraz prowadzenie negocjacji, wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie wynikających z przeprowadzonych negocjacji.
 • Wsparcie podczas przygotowywania załączników do umowy o dofinansowanie.

Warianty współpracy:

Oferujemy dwa modele współpracy, w zależności od typów konkursów i oczekiwań klienta:

 • projekty partnerskie, w których W3A.PL jest jednym z partnerów,
 • projekty dla podmiotów zewnętrznych.

W zależności od rodzaju współpracy, dbając o bezpieczeństwo klientów, podpisywane są: porozumienie w przypadku projektu partnerskiego lub umowa cywilnoprawna przy współpracy na rzecz przygotowania wniosku i ewentualnych zasad późniejszej realizacji projektu.

W przypadku projektów partnerskich wniosek piszemy nieodpłatnie. Dla projektów zleconych ustalamy z klientem wynagrodzenie, składające się z dwóch elementów: opłaty początkowej i tzw. wynagrodzenia  success fee – należnego wyłącznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Korzyści wynikające ze współpracy:

 • znaczący wzrost szansy na przyznanie dofinansowania, dzięki naszemu doświadczeniu w już uruchomionych placówkach,
 • zwiększenie możliwości realizacji własnych marzeń, pomysłów, przedsięwzięć dzięki pozyskaniu środków w ramach projektu,
 • wsparcie ze strony profesjonalistów, którzy świetnie znają tematykę projektową.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy osób, które zajmują się pisaniem projektów mamy niemal 90% skuteczności pozytywnie ocenionych wniosków, które otrzymały dofinansowanie i zostały przekazane do realizacji.

Nasza firma jest również otwarta na różnego rodzaju inne propozycje współpracy poza wyżej wymienionymi. Staramy się być elastyczni, aby w jak największym stopniu zadowolić naszych klientów, będąc przy tym w dalszym ciągu profesjonalni i rzetelni w podjętych działaniach.

Na zlecenie prowadzimy i rozliczamy projekty zlecone. W ramach zlecenia możemy realizować następujące zadania, jako kompleksowe rozwiązanie dla klienta:

Audyt:

 • Wykonujemy częściowy audyt projektu unijnego na każdym etapie realizacji projektu.
 • Na zakończenie projektu przeprowadzamy pełny audyt końcowy projektu unijnego.

Kontrola:

Wspieramy i uczestniczymy podczas całego procesu przeprowadzania kontroli i audytów projektu przez instytucje i podmioty zewnętrzne, w szczególności:

 • audytujemy i weryfikujemy dokumentację projektu pod kątem jej przygotowania do przedłożenia do kontroli i/lub audytu,
 • wpieramy i uczestniczymy w trakcie kontroli i audytów na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta.
 • Wspieramy klienta uczestnicząc przy kontrolach projektu przez uprawnione organy, np.: Krajowa Administracja Skarbowa, Instytucja Audytująca, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Komisja Europejska.

Szkolenie:

Szkolimy pracowników klienta, odpowiedzialnych za prowadzenie Projektu, w pełnym zakresie prawidłowej realizacji i rozliczania projektu, jego promocji, archiwizowania dokumentacji, a także wszelkich innych obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie.

Doradztwo i nadzór:

Doradzamy i sprawujemy nadzór nad procedurą prawidłowej ewidencji księgowej projektu, w tym dokumentowania wydatków, w szczególności w zakresie:

 • metodologii prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu,
 • prawidłowego opisywania dokumentów księgowych,
 • prawidłowego dokumentowania wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków publicznych.

Doradzamy i sprawujemy nadzór nad procedurą ofertową i procedurą zamówień publicznych, zgodnie z wytycznymi w zakresie wyboru dostawców/wykonawców. Przy tym:

 • oceniamy ryzyka wymierzania korekty,
 • przeprowadzamy konkursu ofert, w tym: sporządzenia i upublicznienia zapytania ofertowego, protokołu wyboru oferty, zatwierdzania zakupionych towarów/usług przez instytucję przyznającą dofinansowanie, wiedzy o najczęściej spotykanych nieprawidłowościach.
 • nadzorujemy wskaźniki realizacji celów oraz rezultatów projektu,w zakresie: obowiązku realizacji osiągnięcia założonych wskaźników, sprawozdawczości i monitoringu realizacji rzeczowej i finansowej projektu,
 • pomagamy we wdrażaniu zaleceń co do realizacji wskaźników.
 • udzielamy wytycznych i zaleceń oraz nadzorujemy wdrożenie zasad promocji i wizualizacji projektu, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego i unijnego, zasad prawidłowego oznakowania projektu, obowiązkowych narzędzi informacji i promocji, takich jak: naklejek/plakietek, tablic informacyjnych i pamiątkowych, dokumentacji projektowej, a także oznakowania: strony internetowej, spotkań informacyjnych, konferencji, szkoleń, publikacji, gadżetów, spotów radiowych i telewizyjnych,

Wnioski o płatność w ramach projektu:

Sporządzamy wnioski o płatność, zwracając uwagę na:

 • przestrzeganie terminów składania wniosków o płatność,
 • obowiązków wynikających ze złożenia wniosku o płatność,
 • zasad rozliczania zaliczek (z uwzględnieniem: obowiązku rozliczania kwoty określonej w umowie o dofinansowanie, obowiązku złożenia wniosku o płatność (rozliczającego zaliczkę) w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie, rozliczania zaliczki poprzez zwrot środków, wypłat kolejnych transz zaliczki) i tym podobnych.

Zmiany w trakcie trwania projektu:

Wprowadzamy zmiany w umowie o dofinansowanie (aneksy) i projekcie, w zakresie:

 • zmian wymagających poinformowania instytucji,
 • zmian wymagających akceptacji instytucji,
 • obowiązków w trakcie zawierania aneksów do umowy o dofinansowanie.

Reprezentacja klienta:

 • Występujemy w imieniu firmy przed wszystkimi organami i instytucjami w pełnym procesie absorpcji środków. 
 • Utrzymujemy aktywny kontaktu w imieniu firmy z instytucją przyznającą dofinansowanie. 
 • Opracowujemy korespondencję na kierowane zapytania instytucji przyznającej dofinansowanie.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, staramy się, aby było ono pokryte ze środków dotacyjnych danego projektu.

Skip to content