Polityka prywatności

Polityka prywatności obowiązująca w W3A.PL sp. z o.o.

 1. Informacje ogólne
 2. Administratorem danych osobowych jest W3A.PL Sp. z o.o. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Krzywa 9, 61-118 Poznań. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krzywa 9, 61-118 Poznań lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@w3a.pl
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu obsługi klienta tzn. przygotowania oferty, zawarcia umowy, wykonania usługi, kontraktu oraz prawidłowego rozliczenia usługi.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli tak się zdarzy, to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim dane zebrano, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych może uniemożliwić nawiązanie współpracy oraz skorzystanie z oferty Administratora.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 1. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 2. Przyjęta definicja „danych osobowych”.

Zachowując standardy ochrony prywatności zastosowanie ma szeroka interpretacja pojęcia danych osobowych, które definiujemy jako dane, które dotyczą każdej osoby fizycznej, w tym pracownika lub klienta, obejmujące między innymi imię, nazwisko, adres, adres mailowy, historię płatności, loginy ścieżki logowania.

 1. Zakres gromadzonych danych osobowych.

Ze względu na charakter naszej działalności możemy gromadzić następujące dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:

 1. dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło.
 2. informacje o koncie, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług, takie jak informacje o koncie bankowym, adres do faktury oraz informacje przekazywane przez Państwa w celu uzyskania informacji o naszych produktach i usługach.
 3. ogólne informacje o użytkowaniu, tj. informacje generowane przez Państwa podczas korzystania z naszych produktów i usług.
 1. Wykorzystywanie danych osobowych.

Dane osobowe gromadzimy w następujących celach (pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach):

 1. świadczenia naszych usług lub dostarczania narzędzi. Wykorzystujemy dane kontaktowe, informacje o koncie użytkownika oraz informacje o usługach, aby kształtować i dostarczać nasze narzędzia i usługi, a także w celach administracyjnych,
 2. udoskonalania naszych narzędzi i świadczonych usług,
 3. prezentowania nowych usług i narzędzi,
 4. wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia danych osobowych na żądanie uprawnionych organów ochrony porządku publicznego. Dane te mogą zostać udostępnione bez Państwa zgody i wiedzy i bez uprzedniego powiadomienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania legalności żądania przez organy ochrony porządku publicznego dostępu do danych osobowych.
 1. Ochrona danych osobowych.

Wdrożone rozwiązania chroniące dane osobowe obejmują zabezpieczenia techniczne oraz odpowiednie zasady, w zależności od oferowanej lub świadczonej klientowi usługi lub dostarczanego narzędzia. Rozwiązania te mogą obejmować między innymi hasła dostępu, szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory sieciowe, wykrywanie włamań i nieprawidłowości oraz kontrolę dostępu naszych pracowników.

 1. Pliki cookie.

Wykorzystujemy pliki cookie w celu dopasowania naszych stron internetowych do indywidualnych potrzeb odbiorców. Pliki cookie pozwalają także monitorować ruch na naszych stronach internetowych, w tym odwiedzane podstrony, liczbę odwiedzających oraz ścieżki ruchu.

Obsługę plików cookie na swoim komputerze, telefonie komórkowym albo innym urządzeniu można włączyć lub wyłączyć. Większość przeglądarek internetowych umożliwia akceptowanie lub blokowanie konkretnych plików cookie lub ich rodzajów, a także blokowanie lub usuwanie wszystkich plików cookie. Zależy to od danej przeglądarki internetowej. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi danej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub blokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron internetowych.

Strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizowanie korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez plik cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Przechowywanie plików cookie generowanych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 zd. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkownika, w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej.

 1. Prawa osób, których dane osobowe zostały pozyskane.

Każda osoba ma prawo do:

 1. usunięcia lub aktualizacji niepełnych, niepoprawnych, niewłaściwych i nieaktualnych danych osobowych,
 2. informacji, jakie dane osobowe jej dotyczące zostały zgromadzone,
 3. zażądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji lub zażądania od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych, może się zdarzyć, że nie będzie możliwe świadczenie usług i dostarczanie narzędzi.
 1. Dane kontaktowe.

 

W sprawie uwag lub pytań dotyczących niniejszej Polityki albo w sprawie uzyskania wglądu w zgromadzone przez nas dane osobowe, prosimy skontaktować się z nami pod adresem:

 1. Krzywa 9, 61-118 Poznań lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@w3a.pl
Skip to content