Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez W3A.pl:

 1. Administratorem danych osobowych jest W3A.pl  Sp. z o.o. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Piątkowska 110A/1, 60-649 Poznań. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piątkowska 110A/1, 60-649 Poznań lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@w3a.pl 
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. 
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu obsługi klienta tzn. przygotowania oferty, zawarcia umowy, wykonania usługi, kontaktu, oraz prawidłowego rozliczenia usługi.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli tak się zdarzy, to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim dane zebrano, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych uniemożliwia zawarcie współpracy oraz skorzystanie z oferty Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Skip to content