Nasz Klub Malucha w Osięcinach

Numer projektu:

RPKP.08.04.02-04-0001/19

Data rozpoczęcia:

01.07.2019

Data zakończenia:

30.11.2020

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Działania

Oś priorytetowa 08.00.00 – Aktywni na rynku pracy, działanie 08.04.00 – Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, poddziałanie 08.04.02 – Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Realizowany przez

firmę W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu, natomiast Partnerem jest WYSPA MŁODYCH KOLUMBÓW Magdalena Ilecka z siedzibą w Osięcinach, na terenie objętym wsparciem.

Cel główny projektu

zwiększenie poziomu aktywności zawodowej 24 kobiet w wieku 18-67 lat, zamieszkujących w województwie kujawsko-pomorskim w rozumieniu KC, wyłączonych z rynku pracy z uwagi na opiekę nad dzieckiem do lat 3, poprzez utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lat w okresie od 01-07-2019 r. do 30-11-2020 r.

Informacje o projekcie

W okresie realizacji projektu oferowane są usługi opiekuńczo-wychowawcze oraz wyżywienie 24 dzieci w wieku 1-3 lat z terenu Gminy Osięciny i Gmin ościennych. Dodatkowo wszystkie dzieci będą objęte ubezpieczeniem. W ramach projektu został również w pełni zaadoptowany i wyposażony lokal (sala pobytu dziennego, łazienki, kuchnia i szatnia) oraz plac zabaw umożliwiający korzystanie i sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Rozkład dnia uwzględni różnorodne obszary edukacji i wychowania dziecka. Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych, oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Godziny otwarcia klubu dziecięcego od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Wartość projektu

743 675,00 zł

Wartość dofinansowania

632 123,75 zł

Rekrutacja

trwa w okresie sierpień – wrzesień 2019 r.

Grupę docelową stanowią 24 matki/opiekunki dzieci w wieku do od 1 do 3 lat zamieszkałych lub uczących  się lub pracujących, na terenie Gmin wiejskich: Osięciny, Dobre, Topólka, Bytoń i Radziejów, w tym osoby spełniające poniższe kryteria uczestnictwa w projekcie:

  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu Ustawy z 25.06.1974 r. – Kodeks pracy,
  • osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

  • Beneficjenta www.w3a.pl
  • Partnera projektu www.wyspamlodychkolumbow.pl.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

  1. Kwestionariusza osobowego.
  2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
  3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
  4. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
  5. Kserokopii zaświadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Pracy, lub oświadczenia uczestnika potwierdzającego status osoby na rynku pracy zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane teleadresowe klubu dziecięcego i biura projektu:

ul. Wojska Polskiego 2 a

88-220 Osięciny

Tel. 667-351-636

e-mail: wyspa.mlodych.kolumbow@interia.pl

Skip to content