Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Montessori Anna Hanausek-Badziak

Numer projektu:

RPLD.10.01.00-10-C012/18

Data rozpoczęcia:

01.06.2019

Data zakończenia:

31.08.2020

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Działania

Oś priorytetowa X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorców w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat

Realizowany przez

Annę Hanausek-Badziak działającą pod firmą Żłobek Montessori Anna Hanausek-Badziak z siedzibą w Łodzi, która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu, natomiast Partnerem jest  W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Cel główny projektu

powrót na rynek pracy/utrzymanie zatrudnienia 15 osób w wieku 18-65 lat zamieszkujących w mieście Łodzi, wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie w Żłobku Montessori 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat w okresie od 01.06.2019 r. do 31.08.2020 r.

Informacje o projekcie

W ramach projektu zostanie utworzone 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W budynku w którym planowane jest utworzenie dodatkowych miejsc, niezbędne jest wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych oraz wyposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty konieczne do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami, funkcjonowania żłobka. Działania remontowo-modernizacyjne i zakup doposażenia pozwolą na stworzenie przyjaznej dla dzieci przestrzeni umożliwiającej prawidłowy rozwój i zabawę. Dodatkowo wszystkie dzieci będą objęte ubezpieczeniem. W ramach projektu został również w pełni zaadoptowany i wyposażony lokal (sala pobytu dziennego, łazienka, szatnia) umożliwiający korzystanie i sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Rozkład dnia uwzględni różnorodne obszary edukacji i wychowania dziecka. Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Godziny otwarcia żłobka od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00.

Wartość projektu

386 354,63 zł

Wartość dofinansowania

351 582,63 zł

Rekrutacja

trwa w okresie czerwiec – sierpień 2019 r.

Grupę docelową stanowi 15 matek/opiekunek prawnych sprawujących opiekę na dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 zamieszkujących lub uczących się lub pracujących na terenie Łodzi, w tym osoby spełniające poniższe kryteria uczestnictwa w projekcie:

 • teren zamieszkania: Łódź,
 • kobiety bezrobotne lub bierne zawodowo lub poszukujące pracy, w tym które przerwały karierę ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu Kodeksu Pracy,
 • kobiety zatrudnione, chcące powrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3 tj. będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

 • Beneficjenta www.zlobek-montessori.pl
 • Partnera projektu www.w3a.pl.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusza osobowego.
 2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
 3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
 4. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
 5. Oświadczenia dotyczące przynależności do grupy docelowej.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane teleadresowe żłobka i biura projektu:

90-251 Łódź

 1. Stefana Jaracza 68

tel. 693-116-248

e-mail: biuro@zlobek-motessori.pl

Skip to content