Twoje Przedszkole w Obiechowie

Numer projektu:

RPSW.08.03.01-26-0009/17

Data rozpoczęcia:

01.09.2017

Data zakończenia:

30.06.2018

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Działania

Oś priorytetowa 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3. – Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Podziałanie 8.3.1 – Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Realizowany przez

firmę W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest Liderem i Gminę Słupia – Partnera projektu.

Cel główny projektu

zapewnienie wszechstronnego rozwoju 16 dzieciom (7 dziewczynek i 9 chłopców) w wieku 3-4 lata z terenu gminy Słupia w zakresie edukacji przedszkolnej i wzbogacenie jej oferty poprzez utworzenie nowego Ośrodka Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Obiechowie, wygenerowanie w nim 16 miejsc przedszkolnych i rozwinięcie indywidualnych predyspozycji u dzieci oraz niwelowanie deficytów poprzez realizację zajęć dodatkowych, w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Informacje o projekcie

W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja oraz dostosowanie budynków i pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Obiechowie. Dzięki realizacji zadania możliwe będzie zapewnienie od września 2017 r. miejsc w przedszkolu dla 16 dzieci z terenu Gminy Słupia, a także rozszerzenie oferty edukacyjnej Ośrodka Wychowania Przedszkolnego. Projekt umożliwi powstanie nowego oddziału przedszkolnego poprzez zakup wyposażania pomocy dydaktycznych i zabawek dostosowanych do wieku i potrzeb dzieci, wspomagających ich rozwój, zainteresowania i uzdolnienia. W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe mające na celu zwiększenie szans edukacyjnych.

Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, zapewnione również zostanie wyżywienie, organizowane będą imprezy okolicznościowe oraz wycieczki.

Godziny otwarcia oddziału przedszkolnego od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Wartość projektu

274.655,63 zł

Wartość dofinansowania

233.455,63 zł

Rekrutacja

trwa do końca września 2017 r.

Grupę docelową stanowi łącznie 16 dzieci, które:

 • nie są objęte wychowaniem przedszkolnym,
 • zamieszkują gminę Słupia,
 • są w wieku od 3 do 4 lat.

Priorytetowo traktowane będą dzieci:

 • z rodzin wielodzietnych,
 • rodzica samotnie wychowującego dziecko,
 • objętych pieczą zastępczą,
 • niepełnosprawne, bądź gdy ich rodzeństwo/rodzic/rodzice jest/są niepełnosprawne/ni.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

 • Beneficjenta: www.w3a.pl
 • Partnera projektu: www.spobiechow.szkolnastrona.pl.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusza osobowego.
 2. Deklaracji uczestnictwa dziecka w Projekcie.
 3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
 4. Oświadczenia rodzica o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
 5. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dot. szczególnej sytuacji rodzinnej.
 6. Zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodzica.
 7. Kserokopii zaświadczenia lekarskiego (jeśli dotyczy).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby po uprzednim kontakcie telefonicznym, zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów. Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane teleadresowe biura projektu:
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej
Obiechów 47
38-350 Obiechów
Tel. (41) 38 28 002

Skip to content