Twoje Przedszkole w Pniewach

Numer projektu:

RPWP.08.01.01-30-0020/18

Data rozpoczęcia:

01.09.2019

Data zakończenia:

31.12.2020

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Działania

Oś priorytetowa VIII – Edukacja, Działanie 8.1 – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1  – Edukacja przedszkolna.

Realizowany przez

Firmę W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu.

Cel główny projektu

zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego, upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 25 miejsc w nowym Punkcie Przedszkolnym dla 25 dzieci (13 Dz,12Ch) w wieku 3-4 lata z terenu Gminy Pniewy, udział dzieci w dodatkowych zajęciach specjalistycznych oraz poniesienie kompetencji 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego w okresie realizacji projektu tj.01.09.2019-31.12.2020 oraz utrzymanie okresu trwałości co najmniej 2 lata od zakończenia projektu tj.01.01.2020-31.12.2022.

Informacje o projekcie

Grupę docelową projektu stanowi 25 dzieci (13 Dz,12Ch) w wieku 3-4 lata z terenu Gminy Pniewy (woj.wlkp.) oraz 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w nowym punkcie przedszkolnym. Wnioskodawca dopuszcza możliwość przyjęcia do projektu dzieci z niepełnosprawnością i zapewnienia im odpowiedniej opieki i warunków.

Otwarcie nowego Punktu Przedszkolnego pozwoli na właściwe wypełnienie zadań tak istotnych jak zapewnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz umożliwienie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego dzieci w wieku 3-4 lata poprzez realizację podstawy programowej oraz specjalistycznych zajęć dodatkowych. Dodatkowo przyczyni się do podniesienia kompetencji i umiejętności nauczyciela zatrudnionego w OWP.

W ramach projektu zostaną zrealizowane takie działania jak:

1.Dostosowanie pomieszczeń i utworzenie placu zabaw.

2.Wyposażenie nowego punktu przedszkolnego.

3.Bieżące funkcjonowanie OWP.

4.Realizacja specjalistycznych zajęć dodatkowych (zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej).

5.Podniesienie kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Projekt będzie realizowany przez 16 miesięcy w okresie 01.09.2019-31.12.2020, w tym bieżące funkcjonowanie 12 miesięcy tj.01.01.2020-31.12.2020.

Wartość projektu

491 806,25 zł

Wartość dofinansowania

418 035,31 zł

Rekrutacja

Termin: 11-12.2019r.

Kryteria obligatoryjne:

A) Dotyczy dzieci:

– dzieci w wieku 3-4 lata, w tym zamieszkujące na obszarze Gminy Pniewy,

B) Dotyczy nauczycieli:

– osoby z wykształceniem wyższym oraz kwalifikacjami nauczyciela wychowania przedszkolnego, w tym zamieszkujące lub pracujące na obszarze miasta Gminy Pniewy;

Kryteria premiujące dotyczące rekrutacji dzieci:

 1. dzieci osób bezrobotnych,
 2. dzieci wychowywane przez samotne matki/ojców-wg. definicji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 3. dzieci z niepełnosprawnością.

Skala oceny: 0-1 pkt.; 0 pkt. – NIE, 1 pkt. – TAK.

Kryteria premiujące dotyczące nauczycieli:

 1. stopień zaszeregowania: nauczyciel dyplomowany, kontraktowy, mianowany,
 2. osoby z doświadczeniem na podobnym stanowisku powyżej 1 roku,
 3. osoby, które posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach podstawy programowej.

Skala oceny: 0-1 pkt.; 0 pkt. – NIE, 1 pkt. – TAK.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.w3a.pl w zakładce dotyczącej projektu oraz w biurze projektu.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusza osobowego.
 2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
 3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
 4. Dokumenty potwierdzające kryteria premiujące określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. (jeśli dotyczy).
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dotyczy tylko rekrutacji nauczycieli).
 6. CV (dotyczy tylko rekrutacji nauczycieli).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu lub lokalu Punktu Przedszkolnego lub wysłać listownie na adres biura projektu. W razie potrzeby zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane adresowe biura projektu:

ul. Krzywa 9, 60-118 Poznań.

biuroprojektow@twojeprzedszkole.pl

Skip to content