Nasze Przedszkole – nowe miejsca przedszkolne w Obornikach i Szamotułach

Numer projektu:

RPWP.08.01.01-30-0021/18

Data rozpoczęcia:

30.09.2019

Data zakończenia:

30.12.2020

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Działania

Oś priorytetowa VIII – Edukacja, Działanie 8.1 – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1  – Edukacja przedszkolna.

Realizowany przez

Firmę W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu.

Cel główny projektu

utworzenie w okresie 30.09.2019-30.12.2020 dwóch nowych punktów przedszkolnych w gminach: Oborniki i Szamotuły, a w każdym z nich po 25 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lata z terenu tych gmin. Celem dodatkowym jest nabycie kompetencji u 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego z zakresu pedagogiki specjalnej.

Informacje o projekcie

Grupę docelową stanowią nauczyciele przedszkolni (4K) z oraz 50 dzieci (29K, 21M) w wieku 3-4 lata z gmin: Oborniki i Szamotuły. Są to dzieci, które jeszcze nie uczestniczyły w edukacji przedszkolnej. Wnioskodawca dopuszcza możliwość przyjęcia do projektu dzieci z niepełnosprawnością i zapewnienia im odpowiedniej opieki i warunków.

W Punktach Przedszkolnych będą prowadzone zajęcia z podstawy programowej, a także specjalistyczne zajęcia dodatkowe szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Jednym z kluczowych elementów projektu będzie realizacja działań – kursu, który umożliwi nabycie kompetencji, z zakresu pedagogiki specjalnej u nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych do nowych placówkach.

Zadania realizowane w projekcie:

1) Modernizacja i dostosowanie budynków i pomieszczeń.

2) Wyposażenie sal przedszkolnych.

3) Bieżące funkcjonowanie PP.

4) Organizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci.

5) Kursy dla nauczycieli.

 

Projekt przyczyni się do wyrównania na terenie gmin: Oborniki oraz Szamotuły dostępu do edukacji przedszkolnej 50 dzieci. Dodatkowo wsparcie, które otrzymają nauczyciele wychowania przedszkolnego w znaczący sposób przyczyni się do podniesienia jakości edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu

1 013 450,00 zł

Wartość dofinansowania

861 432,50 zł

Rekrutacja

Termin: 11-12.2019r.

Kryteria obligatoryjne:

– dzieci w wieku 3-4 lata, w tym zamieszkujące na obszarze Gminy Oborniki lub Szamotuły.

Dodatkowe kryteria rekrutacji:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego/obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotnie wychowujący rodzic (matka/ojciec) kandydata,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Skala oceny: 0-1 pkt.; 0 pkt. – NIE, 1 pkt. – TAK.

Kryteria premiujące:

 • oboje rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo/uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna – 8 pkt.
 • czas pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym pow. 8h dziennie – 4 pkt.
 • rodzina kandydata pod opieką MGOPS w tym pobierany zasiłek rodzinny za wyjątkiem świadczeń jednorazowych – 2pkt.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.w3a.pl w zakładce dotyczącej projektu oraz w biurze projektu.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusza osobowego.
 2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
 3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
 4. Dokumenty potwierdzające kryteria premiujące określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. (jeśli dotyczy).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu lub lokalu Punktu Przedszkolnego lub wysłać listownie na adres biura projektu. W razie potrzeby zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane adresowe biura projektu:

ul. Krzywa 9, 60-118 Poznań.

biuroprojektow@twojeprzedszkole.pl

Skip to content