Klub Malucha Smerfna Chata

Numer projektu:

Klub Malucha Smerfna Chata

Data rozpoczęcia:

01.07.2017

Data zakończenia:

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Działania

Oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 – Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 – Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Realizowany przez

firmę W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest Liderem projektu oraz Biuro Usług w „Pod Aniołem” Hanna Katarzyna Zdrojewska z siedzibą we Włocławku – Partnera projektu.

Cel główny projektu

umożliwienie powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka 25 kobietom zamieszkującym Włocławek. Dla realizacji tego celu utworzony zostanie klub malucha, gotowy na przyjęcie dzieci w wieku 1-3 lat, w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Informacje o projekcie

W okresie realizacji projektu oferowane są nieodpłatne usługi opiekuńczo-wychowawcze oraz wyżywienie 25 dzieci w wieku 1-3 lat z terenu miasta Włocławek. Dodatkowo wszystkie dzieci będą objęte ubezpieczeniem. W ramach projektu został również w pełni zaadoptowany i wyposażony lokal (sala pobytu dziennego, łazienki, kuchnia i szatnia) oraz plac zabaw umożliwiający korzystanie i sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Rozkład dnia uwzględni różnorodne obszary edukacji i wychowania dziecka. Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych, oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Godziny otwarcia klubu dziecięcego od 07.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Wartość projektu

322.898,75 zł

Wartość dofinansowania

274.463,93 zł

Rekrutacja

Nabór trwa do końca sierpnia 2017r. W przypadku kłopotów z rekrutacją zostanie ogłoszony dodatkowy nabór i będzie prowadzona rekrutacja ciągła w okresie realizacji projektu.

Wszystkie warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Klub Malucha Smerfna Chata”.

Grupę docelową stanowi 25 kobiet, matek dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Włocławka w woj. kujawsko-pomorskim, w tym osoby spełniające poniższe kryteria uczestnictwa w projekcie:

  • 14 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka,
  • 11 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę,
  • osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych na stronie Beneficjenta www.w3a.pl oraz w formie papierowej w biurze projektu.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

  1. Kwestionariusza osobowego.
  2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
  3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
  4. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
  5. Oświadczenie dotyczące grupy docelowej.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty. W razie potrzeby po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub kontakcie telefonicznym, przy wypełnianiu dokumentów zapewnimy pomoc asystenta lub tłumacza języka migowego.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane adresowe punktu przedszkolnego i biura projektu:
ul. Długa 10 d
87-800 Włocławek

Skip to content