Klub Dziecięcy Małe Gwiazdy w Suwałkach

Numer projektu:

RPPD.02.02.00-20-0080/17

Data rozpoczęcia:

01.02.2018

Data zakończenia:

28.02.2018

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Działania

Oś priorytetowa II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Poddziałanie 2.2. – Działanie na rzecz równowagi praca – życie.

Realizowany przez

firmę W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest Liderem projektu oraz Fundację Mała Gwiazda z siedzibą w Suwałkach – Partnera projektu.

Cel główny projektu

wzrost aktywności zawodowej 15 kobiet w wieku 18-65 lat zamieszkujących Suwałki w woj. podlaskim, wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, przez utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w Klubie Malucha w okresie od 01.02.2018 r. do 30.04.2019 r.

Informacje o projekcie

W okresie realizacji projektu oferowane są nieodpłatne usługi opiekuńczo-wychowawcze oraz wyżywienie 15 dzieci w wieku 1-3 lat z terenu miasta Suwałki. Dodatkowo wszystkie dzieci będą objęte ubezpieczeniem. W ramach projektu został również w pełni zaadoptowany i wyposażony lokal (sala pobytu dziennego, łazienki, kuchnia i szatnia) oraz plac zabaw umożliwiający korzystanie i sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Rozkład dnia uwzględni różnorodne obszary edukacji i wychowania dziecka. Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych, oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Godziny otwarcia klubu dziecięcego od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Wartość projektu

424 822,50 zł

Wartość dofinansowania

361 072,50 zł

Rekrutacja

Nabór trwa do końca lutego 2018r. W przypadku kłopotów z rekrutacją zostanie ogłoszony dodatkowy nabór i będzie prowadzona rekrutacja ciągła w okresie realizacji projektu. Wszystkie warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Klub Dziecięcy Małe Gwiazdy w Suwałkach”. Grupę docelową stanowi 15 rodziców dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Suwałk, w tym osoby spełniające poniższe kryteria uczestnictwa w projekcie:

 • teren zamieszkania: Suwałki (woj. podlaskie),
 • preferowana płeć: kobieta,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,
 • osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

 • Beneficjenta www.w3a.pl
 • Partnera projektu www.littlestar.com.pl.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusza osobowego.
 2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
 3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
 4. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
 5. Oświadczenie dotyczące grupy docelowej.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub kontakcie telefonicznym zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane teleadresowe klubu dziecięcego i biura projektu:
ul. Sportowa 8
16-400 Suwałki
Tel. 503-079-087
e-mail: biuro@littlestar.com.pl

Skip to content