FANTAZJA – Twój Żłobek w Augustowie

Numer projektu:

RPPD.02.02.00-20-0138/18

Data rozpoczęcia:

01.06.2019

Data zakończenia:

31.07.2020

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Działania

Oś priorytetowa II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Poddziałanie 2.2. – Działanie na rzecz równowagi praca – życie.

Realizowany przez

firmę W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest Liderem projektu oraz Żanetę Malesińską prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Wolnych powiat Augustów  – Partnera projektu.

Cel główny projektu

wzrost aktywności zawodowej 24 kobiet z terenu Augustowa w woj. podlaskim, wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodni do lat 3, przez utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku „Fantazja” w okresie od 01.09.2019 r. do 31.07.2020 r.

Informacje o projekcie

W okresie realizacji projektu oferowane są usługi opiekuńczo-wychowawcze oraz wyżywienie 24 dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat z terenu miasta Augustowa. Dodatkowo wszystkie dzieci będą objęte ubezpieczeniem. W ramach projektu został zaadoptowany i wyposażony lokal (sala pobytu dziennego) umożliwiający korzystanie i sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Rozkład dnia uwzględni różnorodne obszary edukacji i wychowania dziecka. Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych, oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Godziny otwarcia żłobka od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Wartość projektu

413 968,13 zł

Wartość dofinansowania

351 872,91 zł

Rekrutacja

Nabór trwa w okresie czerwiec – sierpień  2019 r. W przypadku kłopotów z rekrutacją zostanie ogłoszony dodatkowy nabór i będzie prowadzona rekrutacja ciągła w okresie realizacji projektu.

Wszystkie warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały określone w  Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „FANTAZJA – twój Żłobek w Augustowie”.

Grupę docelową stanowią matki/opiekunki prawne dzieci w wieku do lat 3 z terenu miasta Augustów, w tym osoby spełniające poniższe kryteria uczestnictwa w projekcie:

  • teren zamieszkania, nauki lub pracy: Augustów (woj. podlaskie),
  • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo lub poszukujące pracy, w tym osoby, które przerwały karierę ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu Kodeksu Pracy,
  • matki/opiekunki prawne będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem dziecka, które przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

  • Beneficjenta www.w3a.pl
  • Partnera projektu www.fantazja-augustow.pl.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

  1. Kwestionariusza osobowego.
  2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
  3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
  4. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
  5. Oświadczenie dotyczące grupy docelowej.

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub kontakcie telefonicznym zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane teleadresowe Żłobka i biura projektu:

ul. Młodości 40

16-300 Augustów

Tel. 604-939-417

e-mail: fantazja.aug@onet.pl

Skip to content