Poszerzanie perspektyw zawodowych poprzez budowanie wyspecjalizowanej kadry IT

Numer projektu:

RPWP.08.03.02-30-0169/16

Data rozpoczęcia:

01.12.2016

Data zakończenia:

30.11.2018

Realizowany w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Działania

Oś priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.3 – Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2. – Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy.

Realizowany przez

firmę W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu oraz Partnerów, którymi są Blue Sun Consulting Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki z siedzibami we Wrocławiu.

Cel główny projektu

Podniesienie kwalifikacji zawodowych 240 osób dorosłych (60 kobiet i 180 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowych, w szczególności w wieku 25-64 lat, wyłącznie które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning*) oferowanych w POKL, zamieszkujących, pracujących i uczących się z terenu miast: Poznania, Piły, Gniezna, Leszna, Ostrowa Wlkp.

Projekt dedykowany jest osobom pracującym lub chcącym pracować w zawodach związanych m.in. z projektowaniem i administrowaniem lokalnych sieci komputerowych, tworzeniem aplikacji internetowych i baz danych, administrowaniem bazami danych.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r.

Informacje o projekcie

W ramach wsparcia przewiduje się następujące szkolenia:

 1. Kurs Umiejętności Zawodowych (Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami) dla 120 UP. Szkolenie obejmuje podstawę programową dla kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (420 godz. lekcyjnych) w tym:
  1. Tworzenie stron internetowych (K.E.14/1) 140 h
  2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych (K.E.14/2) 140 h
  3. Tworzenie aplikacji internetowych (K.E.14/3) 140 h
 2. Kurs Umiejętności Zawodowych Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami) dla 120 UP. Szkolenie obejmuje podstawę programową dla kwalifikacji E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (300 godz. lekcyjnych) w tym:
  1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej (K.E.13/1)100 h
  2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych (K.E.13/2)100 h
  3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (K.E.13/3)100 h.

Wartość projektu

986 730,00 zł

Wartość dofinansowania

888 057,00 zł

Rekrutacja

trwa w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r. na obszarach miast: Poznań, Piła, Gniezno, Leszno, Ostrów Wlkp.

Grupę docelową stanowi 240 osób dorosłych (60 kobiet i 180 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, w szczególności 25 – 64 lat (osoby na dzień przystąpienia do projektu muszą mieć ukończone 25 lat),
które:

 • nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki,
 • zamieszkują , pracują i uczą się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim na terenie miast: Poznania, Piły, Gniezna, Leszna, Ostrowa Wlkp., w tym 120 osób pracujących, 60 osób bezrobotnych, 60 osób biernych zawodowo, 240 osób o niskich kwalifikacjach, 20 osób niepełnosprawnych,
 • zgłaszają z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji informatycznych.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie Beneficjenta www.w3a.pl oraz w formie papierowej w biurze projektu.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Formularza zgłoszeniowego.
 2. Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Oświadczenia o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie.
 4. Oświadczenia o poinformowaniu o sytuacji na rynku pracy.
 5. Oświadczenia o uczestnictwie w projekcie.
 6. Oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane teleadresowe biura projektu:
W3A.PL sp. z o.o.
60-649 Poznań,
ul. Piątkowska 110 A/1
Tel. 616 248 580
e-mail: biuroprojektow@w3a.pl

Skip to content