Nasz Żłobek Smerfna Chatka

Numer projektu:

RPKP.08.04.01-04-0003/18

Data rozpoczęcia:

01.02.2019

Data zakończenia:

29.02.2020

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Działania

Oś priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 – Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Realizowany przez

firmę W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu, natomiast Partnerem jest Biuro Usług Hanna Katarzyna Zdrojewska.

Cel główny projektu

Utworzenie żłobka dla 15 dzieci i zapewnienie w nim opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodni do 3 lat, w okresie od 1.02.2019 r. do 29.02.2020 r.

Informacje o projekcie

Grupę docelową stanowi 15 matek/opiekunek prawnych dzieci w wieku do 3 lat. Są to osoby, które mieszkają, uczą się lub pracują na terenie Włocławka:

 • w tym 5 kobiet poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 tj., osoby bezrobotne lub bierne zawodowo lub poszukujące pracy, w tym osoby, które przerwały karierę ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu Kodeksu Pracy,
 • oraz 10 kobiet zatrudnionych, wychowujących dzieci do lat 3, podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3 tj. będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu Kodeksu Pracy.

W okresie realizacji projektu oferowane są nieodpłatne usługi opiekuńczo-wychowawcze oraz wyżywienie 15 dzieci w wieku do lat 3 z terenu miasta Włocławek. Dodatkowo wszystkie dzieci będą objęte ubezpieczeniem. W ramach projektu został wyposażony lokal (sala pobytu dziennego) oraz plac zabaw umożliwiający korzystanie i sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Rozkład dnia uwzględni różnorodne obszary edukacji i wychowania dziecka. Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych, oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Godziny otwarcia żłobka od poniedziałku do piątku w dni robocze.6.00 do 18.00 w zależności od godzin pracy matek. Każde dziecko w żłobku przebywać będzie maksymalnie 10 godzin dziennie.

Wartość projektu

276 573,75 zł

Wartość dofinansowania

235 087,68 zł

Rekrutacja

trwa do końca lutego 2019 r.

Grupę docelową stanowią osoby spełniające poniższe kryteria uczestnictwa w projekcie:

 • teren zamieszkania: Włocławek,
 • matka/opiekunka prawna sprawująca opiekę nad dzieckiem od 20 tygodnia do 3 roku życia,
 • osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo lub poszukujące pracy, w tym, które przerwały karierę ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu Kodeksu Pracy,
 • kobiety zatrudnione, chcące powrócić do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3 tj. będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

 • Beneficjenta www.w3a.pl
 • Partnera projektu www.smerfnachata.pl.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusza osobowego.
 2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
 3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
 4. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub kontakcie telefonicznym, zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane teleadresowe biura projektu:
ul. Długa 10 D
87-800 Włocławek
tel. 505-116-427

Skip to content