Twoje Przedszkole w Kołczynie

Numer projektu:

RPLB.08.01.01-08-0004/15

Data rozpoczęcia:

01.07.2016

Data zakończenia:

30.06.2017

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Działania

Oś priorytetowa 8 – Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 – Poprawa dostępności i jakości przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. – Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Realizowany przez

firmę W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu, natomiast Partnerem jest Gmina Krzeszyce.

Cel główny projektu

upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla 22 dzieci (10 dziewczynek i 12 chłopców) z gminy Krzeszyce poprzez utworzenie punktu przedszkolnego w okresie realizacji projektu w okresie od 1.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

Informacje o projekcie

W ramach realizacji projektu dla potrzeb zostanie przeprowadzona modernizacja oraz dostosowanie lokalu w miejscowości Kołczyn leżącej w gminie Krzeszyce. Dzięki realizacji zadania możliwe będzie zapewnienie od września 2016 r. miejsc w przedszkolu dla 22 dzieci z terenu Gminy Krzeszyce. Projekt umożliwi powstanie nowego oddziału przedszkolnego, który zostanie wyposażony w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, wspomagających ich rozwój, zainteresowania i uzdolnienia. W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe mające na celu zapewnienia prawidłowy rozwój dzieci oraz korygowanie wad rozwojowych psychicznych i fizycznych, wad postawy ciała, wad wymowy itp.

Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie m.in. zostaną zatrudnieni specjaliści z zakresu logopedii, psychologii i gimnastyki.

Godziny otwarcia oddziału przedszkolnego od 7.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Wartość projektu

393 012,65 zł

Wartość dofinansowania

334 056,53 zł

Rekrutacja

trwa od lipca do końca sierpnia 2016 r.

Grupę docelową stanowi łącznie 22 dzieci, które:

 • nie są objęte wychowaniem przedszkolnym,
 • zamieszkują gminę Krzeszyce,
 • są w wieku od 3 do 4 lat.

Priorytetowo traktowane będą dzieci:

 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • wychowywane przez samotne matki lub ojców,
 • z rodzin o niskich dochodach,
 • posiadające zaświadczenie o niepełnosprawności.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

 • Beneficjenta: www.w3a.pl
 • Partnera projektu: www.kolczyn.twojeprzedszkole.pl

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusza osobowego.
 2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
 3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
 4. Oświadczenia rodzica o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
 5. Kserokopii zaświadczeń/oświadczeń Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Urzędów Pracy i policyjnych (jeśli dotyczy).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby po uprzednim kontakcie telefonicznym, zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane teleadresowe przedszkola i biura projektu:
Kołczyn, ul. Sulęcińska 29
66-435 Krzeszyce
Tel. (95) 757 48 14

Skip to content