Malinowe Skrzaty – Twój żłobek w Krakowie

Numer projektu:

RPMP.08.05.00-12-0105/19

Data rozpoczęcia:

01.07.2019

Data zakończenia:

31.01.2021

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Działania

Oś priorytetowa 8 – Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Realizowany przez

Bożenę Matławską działającą pod firmą BM SPORT z siedzibą w Krakowie, która jest Liderem i Głównym Beneficjentem, natomiast Partnerem jest W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej 24 rodziców/ opiekunów prawnych wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu Krakowa, którzy dzięki udziałowi w projekcie zwiększą swoją szansę na powrót na rynek pracy i podjęcie zatrudnienia dzięki utworzeniu 24 miejsc opieki nad dziećmi od 20 tygodnia do lat 3 w nowo powstałym żłobku w okresie bieżącego funkcjonowania od 01.09.2019 r. do 31.01.2021 r.

Informacje o projekcie

W okresie realizacji projektu oferowane są usługi opiekuńczo-wychowawcze 24 dzieci w wieku od 20 miesięcy do 3 lat z terenu miasta Krakowa. Dodatkowo wszystkie dzieci będą objęte ubezpieczeniem. W ramach projektu został również w pełni zaadoptowany i wyposażony lokal (sala pobytu dziennego, łazienki  pomieszczenia do wydawania posiłków i szatnia) oraz plac zabaw umożliwiający korzystanie i sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Rozkład dnia uwzględni różnorodne obszary edukacji i wychowania dziecka. Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych, oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Żłobek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – dostęp do placówki publicznymi środkami transportu oraz dogodny dojazd z różnych kierunków samochodem. W bezpośrednim sąsiedztwie placówki znajduje się parking z ok. 15 miejscami postojowymi. Placówka zlokalizowana jest na poziomie parteru. Na zewnątrz przed wejściem do placówki znajduje się podjazd dla wózków a wewnątrz lokalu brak jest barier architektonicznych, utrudniających poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Godziny otwarcia Żłobka od 07.00 do 17.30, od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Wartość projektu

359 977,60 zł

Wartość dofinansowania

305 980,96 zł

Rekrutacja

Rekrutacja nadal trwa.

Grupę docelową stanowi 24 rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku od 20 miesięcy do lat 3. Zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie Krakowa, w tym osoby spełniające poniższe kryteria uczestnictwa w projekcie:

 • teren zamieszkania: Kraków,
 • preferowana płeć: kobiety i mężczyźni,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,
 • osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu, w biurze projektu oraz w żłobku:

 • Beneficjenta www.malinoweskrzaty.przedszkolna.net
 • Partnera projektu www.w3a.pl

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusza osobowego.
 2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
 3. Oświadczenia uczestnika Projektu dotyczącego przynależności do grupy docelowej.
 4. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
 5. Zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Kserokopii zaświadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Pracy, lub oświadczenia uczestnika potwierdzającego status osoby na rynku pracy zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu lub żłobku, adresy podane poniżej. W razie potrzeby zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane kontaktowe:

Tel. 502-471-130

e-mail: malinowe.skrzaty@onet.pl

Adres biura projektu:

ul. Irysowa 5/1
30-411 Kraków

Adres żłobka:

ul. Solskiego 11/3U
31-216 Kraków

Skip to content