Opracowanie projektu narzędzia, niezbędnego do świadczenia usług SENTIMENTI

Numer projektu:

POIR.02.03.05-30-0096/19

Data rozpoczęcia:

01.02.2020

Data zakończenia:

31.01.2021

Realizowany w ramach

Programu Operacyjnego, Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działania

Oś priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3.  – Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Realizowany przez

firmę W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest Beneficjentem projektu.

Cel główny projektu

opracowanie projektu wzorniczego dla firmy W3A.PL Sp. z o.o., w celu wdrożenia na rynek nowej usługi pn. SENTIMENTI, w okresie od 01.02.2020 do 31.01.2021.

Informacje o projekcie

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację w ramach „Technologii internetu przyszłości, technologie internetu rzeczy, systemy wbudowane.”

Spółka od 2017r. realizuje projekt B+R w obszarze inżynierii lingwistycznej i sztucznej inteligencji z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych, opierającym się na analizie syntaktyczno-semantycznej. Opracowano heterogeniczny algorytm analizy wartościująco-emotywnej oparty m.in. na efektywnej lokalnie pogłębianej metodzie analizy semantyczno-pragmatycznej wypowiedzi tekstowych i systemie dziedzinowych, statystycznych modeli wykładników nacechowania emotywnego.

Do świadczenia usługi analizy sentymentu, w oparciu o opracowane algorytmy, wymagane jest stworzenie designu systemu, który będzie służył jako narzędzie pracy dla Wnioskodawcy.

Świadczona usługa analizy emotywnej obejmować będzie 8 podstawowych emocji oraz wydźwięk emocjonalny, określony na 2 skalach, tj. polaryzacja i pobudzenie. Jej efekty pozwolą podjąć decyzje dotyczące emocji m.in. odbieranych w tekście, reklamie czy przemówieniu.

Z uwagi, iż obecnie istniejące narzędzie do świadczenia usługi tj. SENTIMENTI, nie posiada interfejsu graficznego, a w wersji beta korzystanie ze złożonego API wymaga jednocześnie wiedzy programistycznej oraz wiedzy z zakresu analizy danych, koniecznym jest opracowanie oraz wdrożenia nowego, znacząco ulepszonego (bardziej przyjaznego dla użytkownika) systemu.

Wartość projektu

493 353,00 zł

Wartość dofinansowania

340 935,00 zł

Rekrutacja

Kontakt

W3A.PL.sp. z o.o.:

ul. Krzywa 9

60-118 Poznań

www.w3a.pl

Tel. (61) 624 85 80

biuro@w3a.pl

Skip to content