Twoje Przedszkole w Mysłowie.

Numer projektu:

Twoje Przedszkole w Mysłowie.

Data rozpoczęcia:

01.07.2018

Data zakończenia:

31.08.2019

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Działania

Oś priorytetowa XII – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 – Edukacja przedszkolna;

Realizowany przez

Firmę W3A.PL Sp. z o.o., która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu, natomiast Partnerem jest Gmina Wola Mysłowska.

Cel główny projektu

Upowszechnienie i wzrost poziomu jakości edukacji przedszkolnej na obszarze gminy wiejskiej Wola Mysłowska poprzez stworzenie i prowadzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego (punktu przedszkolnego „Twoje Przedszkole” z 20 miejscami), realizującego ofertę podstawy programowej i zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci z PP (objęcie wsparciem 20 dzieci – 10M, 10K) – w okresie 07.2018-08.2019 – bieżące funkcjonowanie placówki (09.2018-08.2019) – 12 mies. oraz w okresie trwałości proj. – min. 2 lata od zakończenia proj.

Informacje o projekcie

Grupę docelową projektu stanowią:

– 20 dzieci (10dz,10ch) w wieku 3-4 lata nieobjęte edukacją przedszkolną zamieszkałe w Gminie Wola Mysłowska.
Wnioskodawca dopuszcza możliwość przyjęcia do projektu dzieci z niepełnosprawnością i zapewnienia im odpowiedniej opieki i warunków.

Beneficjent i Partner planują w okresie realizacji projektu zrealizować takie zadania jak:

a) Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie placu zabaw na potrzeby nowotworzonego punktu przedszkolnego „Twoje Przedszkole” w Mysłowie (20 miejsc wychowania przedszkolnego);

b) Wyposażenie punktu przedszkolnego „Twoje Przedszkole” w Mysłowie z 20 miejscami wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata;

c) Bieżące funkcjonowanie punktu przedszkolnego „Twoje Przedszkole” z 20 miejscami wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata w Mysłowie;

d) Przygotowanie programu i realizacja zajęć dodatkowych – logopedycznych oraz zwiększających kompetencje społeczno-emocjonalne i szanse edukacyjne 20 dzieci (10 K, 10M) z punktu przedszkolnego „Twoje Przedszkole” w Mysłowie.

Wartość projektu

364 000,00 zł

Wartość dofinansowania

309 400,00 zł

Rekrutacja

Rekrutacja rozpocznie się w 02.2018 r. i będzie miała charakter ciągły, zgodnie z potrzebami projektu (największa intensywność w pierwszym etapie proj., potem ewentualnie nabór uzupełniający)

Kryteria obligatoryjne:

A) Dotyczy dzieci:

– dziecko w wieku 3-4 lata mieszkające w gminie Wola Mysłowska. Zgodnie z Art.31 pkt.3 Ustawy z dn.14.12.2016 r. Prawo oświatowe również dzieci 2,5 letnie.

Kryteria premiujące dotyczące rekrutacji:

1) zaświadczenie z UG, że dane dziecko nie zostało objęte wychowaniem przedszkolnym z powodu braku miejsc w istniejących na terenie gminy PP – 2 pkt.;

2) korzystanie z pomocy GOPS przez rodzinę dziecka (potwierdzone zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej wystawionym przez GOPS) – 2pkt;

3) status osoby bezrobotnej min. jednego z rodziców dziecka (potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez PUP) – 1 pkt.

Maksymalnie można uzyskać 5 pkt. premiujących.

Kolejność zgłoszeń będzie czynnikiem branym pod uwagę w ostatniej kolejności.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

  • Lider www.w3a.pl

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
  2. Formularz rekrutacyjny.
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.
  5. Oświadczenie uczestnika projektu.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego. Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane adresowe biura projektu:

Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Mysłowie

Mysłów 21-426, 21-426 Mysłów

Skip to content