„Bo Wszystkie Dzieci Nasze Są – Nowa Grupa Żłobkowa w mieście Turek”

Numer projektu:

RPWP.06.04.01-30-0048/19

Data rozpoczęcia:

01.07.2019

Data zakończenia:

30.11.2020

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Działania

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Realizowany przez

Firmę Anita Dzieciątkowska-Pieścik z siedzibą w Turku, która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu, natomiast Partnerem jest W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Cel główny projektu

zwiększenie poziomu zatrudnienia i aktywności zawodowej 25 osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy – 3 lat z terenu miasta Turek poprzez uruchomienie 25 miejsc opieki nad dziećmi (w ramach Żłobka) w okresie 01.07.2019–30.11.2020.

Informacje o projekcie

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku od 6 miesiąca życia do 3 lat oraz zamieszkują na terenie miasta Turek (woj. wielkopolskie). Ponadto przynależą do grupy osób z dwóch poniżej wymienionych kategorii:

– osoby bierne zawodowo/bezrobotne ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do 3 lat (w tym na urlopie wychowawczym) – 10 osób,

– osoby opiekujące się dziećmi do 3 lat, pracujących – 15 osób ( w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim).

Projekt zakłada utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i utworzenie filii żłobka Tuptusie na terenie Turku, który jest prowadzony przez Anitę Dzieciątkowską-Pieścik.

Wnioskodawca i Partner planują w okresie realizacji projektu zrealizować takie zadania jak:

 1. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 25 nowych miejsc dla dzieci do 3 roku życia.
 2. Wyposażenie nowego oddziału żłobka.
 3. Bieżące funkcjonowanie nowego oddziału żłobka.

W okresie realizacji projektu od 01.07.2019 do 30.11.2020 oferowane są usługi opiekuńczo-wychowawcze oraz wyżywienie dzieci w wieku od 6 mies. życia do 3 lat z terenu miasta Turek. Dodatkowo wszystkie dzieci będą objęte ubezpieczeniem. Dzieciom będzie zapewnione całodzienne wyżywienie. W ramach projektu na potrzeby nowego oddziału żłobka zostanie w pełni zaadoptowany i wyposażony lokal umożliwiający korzystanie i sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Rozkład dnia uwzględni różnorodne obszary edukacji i wychowania dziecka. Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych, oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Godziny otwarcia klubu dziecięcego od 6.30 do 17.30 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Wartość projektu

549 935,45 zł

Wartość dofinansowania

518 606,79 zł

Rekrutacja

Termin 07-09.2019r. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym, aż do wyczerpania liczby miejsc w nowym oddziale żłobka.

Kryteria obligatoryjne:

 1. Zamieszkanie: zgodnie z KC na terenie woj. wielkopolskiego – miasto Turek.
 2. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku 6 miesięcy do 3 lat.
 3. Przynależność do jednej z dwóch kategorii UP:

– osoby bierne zawodowo/bezrobotne ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do 3 lat (w tym na urlopie wychowawczym) – 10 osób,

– osoby opiekujące się dziećmi do 3 lat, pracujących – 15 osób ( w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim).

Kryteria premiujące dotyczące rekrutacji dzieci:

 1. Kryteria za 1 pkt.:

– brak aktywności zawodowej > 6 m-cy,

– opieka nad > 1 dzieckiem,

– status osoby z niepełnosprawnością .

 1. Kryteria za 2 pkt.:

– brak aktywności zawodowej > 12 m-cy,

– samotny rodzic,

– opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

– objęcie pomocą społeczną.

W przypadku równej liczby uzyskanych  punktów o przyjęciu do projektu będzie decydował dochód na członka rodziny.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusza osobowego zawierającego informację o spełnieniu kryteriów przynależności do grupy docelowej.
 2. Warunkowej deklaracji uczestnictwa w projekcie (dla kandydatów przystępujących do projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) / deklaracji uczestnictwa w projekcie (dla kandydatów przystępujących do projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie).
 3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
 4. Umowy opieki nad dzieckiem.

Z uwagi na brak podpisanej umowy o dofinasowanie kandydaci zobligowani są wypełnić i złożyć dokumenty wymienione w pkt.1 i 2. Niezwłocznie po podpisaniu ww. umowy uczestnicy zostaną wezwani przez Wnioskodawcę do uzupełniania dokumentów określonych w pkt. 3 i 4.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu (osobiście, pocztą, mailem). W razie potrzeby zostanie zapewniona pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane adresowe biura projektu i żłobka:

Filia Żłobka „TUPTUSIE”
ul. Macieja Rataja 6, 62-700 Turek

lub

Przedszkole „Mały Odkrywca”
ul. 3-go Maja 8, 62-700 Turek
tel. 608 661 253/ 605 904 907
Mail: malyodkrywca@zlobekprzedszkole.turek.pl

Skip to content