Program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla mieszkańców Poznania

Numer projektu:

RPWP.08.03.02-00-001/16

Data rozpoczęcia:

01.11.2016

Data zakończenia:

31.10.2018

Realizowany w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Działania

Oś priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.3 – Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2. – Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy.

Realizowany przez

firmę Blue Sun Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu, natomiast Partnerem jest Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki z siedzibą we Wrocławiu oraz W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Cel główny projektu

podniesienie kwalifikacji zawodowych 360 osób dorosłych (108 kobiet i 252 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowych, w szczególności w wieku 25-64 lat, wyłącznie które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning*) oferowanych w POKL, z Poznania woj. wielkopolskie, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, przez uczestnictwo w kursach zawodowych z branży IT, kończących się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy. Projekt dedykowany jest osobom pracującym lub chcącym pracować w zawodach związanych m.in. z projektowaniem i administrowaniem lokalnych sieci komputerowych, tworzeniem aplikacji internetowych i baz danych, administrowaniem bazami danych.

Projekt jest realizowany od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2018 r.

Informacje o projekcie

W ramach wsparcia przewiduje się następujące szkolenia:

 1. Kurs Umiejętności Zawodowych (Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami) dla 180 osób. Szkolenie obejmuje podstawę programową dla kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (420 godz. lekcyjnych) w tym:
  1. Tworzenie stron internetowych (K.E.14/1) 140 h
  2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych (K.E.14/2) 140 h
  3. Tworzenie aplikacji internetowych (K.E.14/3) 140 h
 2. Kurs Umiejętności Zawodowych Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami) dla 180 osób. Szkolenie obejmuje podstawę programową dla kwalifikacji E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (300 godz. lekcyjnych) w tym:
  1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej (K.E.13/1)100 h
  2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych (K.E.13/2)100 h
  3.  Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (K.E.13/3)100 h

Wartość projektu

1.536.516,00 zł

Wartość dofinansowania

1.382.864,40 zł

Rekrutacja

trwać będzie w sposób ciągły w okresie od listopada 2016 r. do kwietnia 2018 r.

Grupę docelową stanowi 360 osób dorosłych (108 kobiet i 252 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, w szczególności 25 – 64 lat (osoby na dzień przystąpienia do projektu muszą mieć ukończone 25 lat),
które:

 • nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki,
 • zamieszkują , pracują lub uczą się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie miasta Poznania,
 • zgłaszają z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji informatycznych,
 • są niepełnosprawne.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej Partnera www.sawg.pl.

Kontakt

Dane teleadresowe biura projektu:
ul. Piątkowska 110 A/1
60-649 Poznań
Tel. 600-115-598
e-mail: rekrutacja8.3@sawg.pl

Skip to content