Twoje Przedszkole w Krzeszycach

Numer projektu:

RPLB.08.01.01-08-0001/18

Data rozpoczęcia:

01.08.2018

Data zakończenia:

31.07.2019

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Działania

Oś priorytetowa 8 – Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 – Poprawa dostępności i jakości przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. – Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Realizowany przez

firmę W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu, natomiast Partnerem jest Gmina Krzeszyce.

Cel główny projektu

zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego, upowszechnienia i podniesienia jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc w Oddziale Przedszkolnym dla 25 dzieci (7 dziewczynek i 18 chłopców) w wieku 3 i 4 lata z gminy Krzeszyce, udział dzieci w zajęciach z podstawy programowej oraz poniesienia kompetencji 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego w okresie realizacji projektu od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2019 r.

Informacje o projekcie

W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja oraz dostosowanie pomieszczeń budynku w Szkole Podstawowej w Krzeszycach. Dzięki realizacji zadania możliwe będzie zapewnienie od września 2018 r. miejsc w przedszkolu dla 25 dzieci z terenu Gminy Krzeszyce, a także rozszerzenie oferty edukacyjnej Ośrodka Wychowania Przedszkolnego. Projekt umożliwi powstanie nowego oddziału przedszkolnego, który zostanie wyposażony w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, wspomagających ich rozwój, zainteresowania i uzdolnienia.

Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Godziny otwarcia oddziału przedszkolnego poniedziałku do piątku w dni robocze, od 1.09.2018 r. do 4.04.2019 r. w godzinach od 7:30 do 15:00 oraz od 5.04.2019 r. do 31.07.2019 r. w godzinach od 6:45 do 15:45.

Wartość projektu

382 114,38 zł

Wartość dofinansowania

324 797,22 zł

Rekrutacja

trwa do końca sierpnia 2018 r.

Uczestnikiem/uczestniczką projektu może zostać:

 1. 25 dzieci, które:
  1. nie są objęte wychowaniem przedszkolnym,
  2.  zamieszkują gminę Krzeszyce,
  3. są w wieku od 3 do 4 lat,
  4. są z niepełnosprawnościami,
 2. nauczyciele, którzy:
  1. są pracownikami Przedszkola w Krzeszycach,
  2. posiadają wyższe wykształcenie o kwalifikacji wychowanie przedszkolne, o stopniu zaszeregowania: nauczyciel dyplomowany, kontraktowy, mianowany,
  3. zamieszkują/pracują na obszarze Gminy Krzeszyce,
  4. posiadają minimum roczne doświadczenie na stanowisku wychowawcy przedszkolnego.

Priorytetowo traktowane będą dzieci:

 1. osób długotrwale bezrobotnych,
 2. wychowywane przez samotne matki lub ojców,
 3. z rodzin o niskich dochodach,
 4. z rodzin wielodzietnych,
 5. z rodziców niepełnosprawnych,
 6. objęte pieczą zastępczą.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronie Beneficjenta: www.w3a.pl oraz w formie papierowej w biurze projektu.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Uczestnictwo dzieci w projekcie:
  1.  Kwestionariusza osobowego;
  2. Warunkowej deklaracji uczestnictwa w projekcie;
  3. Kserokopii zaświadczenia lekarskiego (jeśli dotyczy);
  4. Oświadczenia rodzica/nauczyciela o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
  5. Kserokopii zaświadczeń/oświadczeń Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Urzędów Pracy i policyjnych (jeśli dotyczy);
 2. Uczestnictwo nauczycieli
  1. Dyplomy potwierdzające kierunek i stopień wykształcenia;
  2. Oświadczenie kandydata nauczyciel;
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem;
  4. Formularz rekrutacji nauczyciel;
  5. Oświadczenie uczestnika projektu.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby po uprzednim kontakcie telefonicznym, zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane teleadresowe przedszkola i biura projektu:
66-435 Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 4,
Tel. (95) 75 73 168

Skip to content