Przedszkole na medal

Numer projektu:

Przedszkole na medalRPDS.10.01.01-02-0041/19

Data rozpoczęcia:

01.01.2021

Data zakończenia:

30.04.2022

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Działania

Oś priorytetowa X – Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1  – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne.

Realizowany przez

Firmę Punkt Opieki I Edukacji Dla Dzieci Przedszkolandia Bambino Anna Parka z siedzibą w Legnicy, która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu, natomiast Partnerem jest W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Cel główny projektu

zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego, upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 24 miejsc w nowym Punkcie Przedszkolnym dla 24 dzieci (12Dz, 12Ch), w tym 5 dzieci z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Legnica oraz udział 24 dzieci w dodatkowych zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów, z także poniesienie kompetencji 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego z OWP poprzez udział w kursie w okresie bieżącego funkcjonowania Punktu Przedszkolnego tj.01.05.2021- 30.04.2022 (12 mies.) oraz utrzymanie okresu trwałości co najmniej 2 lata od zakończenia proj.tj.01.05.2022-31.08.2024.

Informacje o projekcie

Grupę docelową projektu stanowią:

– 24 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Legnica (miasto i gmina), w tym 5 dzieci z niepełnosprawnością, które zostaną przyjęte do nowego punktu przedszkolnego,

– 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w placówce.

Wnioskodawca dopuszcza możliwość przyjęcia do projektu dzieci z niepełnosprawnością i zapewnienia im odpowiedniej opieki i warunków.

Otwarcie nowego Punktu Przedszkolnego „Przedszkole na medal” w Legnicy pozwoli na właściwe wypełnienie zadań tak istotnych jak zapewnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz umożliwienie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym poprzez realizację podstawy programowej oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych. Dodatkowo przewidziano działania mające na celu podniesienie kompetencji i umiejętności 2 nauczycieli zatrudnionych w OWP. W ramach 24 nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego opieką zostanie objęta 24 dzieci.

Wnioskodawca i Partner planują w okresie realizacji projektu zrealizować takie zadania jak:

 1. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
 2. Wyposażenie nowego Punktu Przedszkolnego .
 3. Bieżące funkcjonowanie nowego Punktu Przedszkolnego, w tym m.in. zatrudnienie kadry, organizacja imprez okolicznościowych, wyżywienie dzieci, opłaty za utrzymanie i wynajem lokalu.
 4. Zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci zdrowych i dzieci z niepełnosprawnością.
 5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli.

Wartość projektu

838 130,70 zł

Wartość dofinansowania

712 411,09 zł

Rekrutacja

Okres rekrutacji: styczeń-kwiecień 2021r.

W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń będzie prowadzona rekrutacja ciągła w okresie realizacji projektu.

Kryteria obligatoryjne:

A) Dotyczy dzieci:

– dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zamieszkujące na obszarze Gminy Legnica (miasto i gmina),
– dzieci nieobjęte wcześniej wychowaniem przedszkolnym.

B) Dotyczy nauczycieli:

– osoby z wykształceniem wyższym oraz kwalifikacjami nauczyciela wychowania przedszkolnego, w tym zamieszkujące lub pracujące na obszarze Gminy Legnica (miasto i gmina);

Kryteria premiujące dotyczące rekrutacji dzieci:

 1. dzieci osób bezrobotnych,
 2. dzieci z rodzin o niskich dochodach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17.07.2012,
 3. dzieci wychowywane przez samotne matki/ojców-wg. definicji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. dzieci z niepełnosprawnością.

 

Skala oceny: 0-1 pkt.; 0 pkt. – NIE, 1 pkt. – TAK.

Kryteria premiujące dotyczące nauczycieli:

 1. stopień zaszeregowania: nauczyciel dyplomowany, kontraktowy, mianowany,
 2. osoby z doświadczeniem na podobnym stanowisku powyżej 1 roku,
 3. osoby, które posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach podstawy programowej.

 

Skala oceny: 0-1 pkt.; 0 pkt. – NIE, 1 pkt. – TAK.

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

 

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusza osobowego.
 2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
 3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
 4. Dokumenty potwierdzające kryteria premiujące (jeśli dotyczy).

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane adresowe biura projektu oraz Punktu Przedszkolnego:

ul. Kręta 10
59-220 Legnica.

Skip to content