Twój żłobek w Gminie Bełchatów – „Mali Giganci”

Numer projektu:

RPLD.10.01.00-10-C014/19

Data rozpoczęcia:

01.05.2020

Data zakończenia:

28.02.2022

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Działania

Oś priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1: Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Realizowany przez

SQOOLIO Milena Olejnik z siedzibą ul. Rynek Grocholski 21, 97-400 Bełchatów, która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu, natomiast Partnerem jest W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Krzywa 9, 60-118 Poznań.

Cel główny projektu

zwiększenie szans na powrót na rynek pracy/ utrzymanie zatrudnienia 32 osób zamieszkujących gminę wiejską Bełchatów i sprawujących opiekę nad dziećmi od 20 tyg. do 3 roku życia poprzez utworzenie 32 miejsc w Żłobku „Mali Giganci” na terenie gminy wiejskiej Bełchatów i zapewnienie opieki nad dziećmi w okresie bieżącego funkcjonowania tj.01.09.2020-28.02.2022 (18 mies.) oraz okresie trwałości minimum 2 lata po zakończeniu projektu tj.01.03.2022-29.02.2024r.

Informacje o projekcie

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku od  20 tygodnia życia do 3 lat oraz zamieszkują na terenie gminy wiejskiej Bełchatów (woj. łódzkie).

Wśród 32 rodziców/opiekunów prawnych GD będą stanowić:

a)12 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w tym osoby, które przerwały karierę ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu KP przebywających poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3;

b)20 osób zatrudnionych na czas określony lub nieokreślony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Projekt zakłada utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i utworzenie żłobka w Niedyszynie, który jest prowadzony przez SQOOLIO Milena Olejnik.

Wnioskodawca i Partner planują w okresie realizacji projektu zrealizować takie zadania jak:

a) Adaptacja pomieszczeń w żłobku oraz utworzenie i wyposażenie placu zabaw.
b) Wyposażenie żłobka.
c) Bieżące funkcjonowanie żłobka.

W okresie bieżącego funkcjonowania żłobka oferowane są usługi opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne. Dzieciom jest również zapewnione całodzienne wyżywienie. Dodatkowo wszystkie dzieci będą objęte ubezpieczeniem. W ramach projektu na potrzeby nowego oddziału żłobka zostanie w pełni zaadoptowany i wyposażony lokal umożliwiający korzystanie i sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Rozkład dnia uwzględni różnorodne obszary edukacji i wychowania dziecka. Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych, oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Godziny otwarcia żłobka od 6.15 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Wartość projektu

1 202 792,40 zł

Wartość dofinansowania

1 094 541,08 zł

Rekrutacja

Termin: 05-08.2020r. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym, aż do wyczerpania liczby miejsc w nowym oddziale żłobka.

 

Kryteria obligatoryjne:

  1. Zamieszkanie: zgodnie z KC na terenie woj. łódzkiego – gmina wiejska Bełchatów.
  2. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.
  3. Przynależność do jednej z dwóch kategorii UP:

– osoby bierne zawodowo/bezrobotne ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do 3 lat (w tym na urlopie wychowawczym)

– osoby opiekujące się dziećmi do 3 lat, pracujących ( w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim).

Kryteria premiujące dotyczące rekrutacji dzieci:

  1. Kryteria za 1 pkt.:

– Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim/ macierzyńskim (źródło weryfikacji zaświadczenie i/lub oświadczenie;

– Osoby z rodzin o niskich dochodach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn.17.07.2012r. [Dz.U.2012.823] (źródło weryfikacji: zaświadczenie o dochodach);

– Osoby samotnie wychowujące dziecko do 3roku życia (źródło weryfikacji: oświadczenie rodzica);

– Osoby z niepełnosprawnościami (źródło weryfikacja oświadczenie i orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu);

 

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

 

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

  1. Kwestionariusza osobowego zawierającego informację o spełnieniu kryteriów przynależności do grupy docelowej oraz m.in. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
  2. Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
  3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
  4. Dokumenty dodatkowe określone w kwestionariuszu osobowym (jeśli dotyczy).

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu (osobiście, pocztą, mailem). W razie potrzeby zostanie zapewniona pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

 

Kontakt

Dane adresowe biura projektu:

Rynek Grocholski 21, 97-400 Bełchatów.
Mail: kontakt@zlobekbelchatow.pl

Dane adresowe żłobka:

Niedyszyna 40, 97-400 Bełchatów

Skip to content