Twoje Przedszkole w Alwerni

Numer projektu:

RPMP.10.01.02-12-0188/17

Data rozpoczęcia:

01.08.2018

Data zakończenia:

30.09.2019

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Działania

Oś priorytetowa 10 – Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1. – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 – Wychowanie przedszkolne – SPR.

Realizowany przez

firmę W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu, natomiast Partnerem jest Gmina Alwernia.

Cel główny projektu

upowszechnienie i wzrost poziomu jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w istniejącym Przedszkolu Samorządowym w Kwaczale, dla 20 dzieci 3-4 letnich oraz organizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola (w sumie 70 dzieci – mieszkańców gminy Alwernia), w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Informacje o projekcie

W ramach projektu zostanie utworzony oddział przedszkolny, który ma na celu zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-4 lat w tym dzieci z niepełnosprawnościami, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poprawę jakości wychowania przedszkolnego. Projekt umożliwi dostosowanie nowego oddziału przedszkolnego poprzez zakup wyposażania pomocy dydaktycznych i zabawek dostosowanych do wieku i potrzeb dzieci, wspomagających ich rozwój, zainteresowania i uzdolnienia. Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, zapewnione również zostanie wyżywienie, organizowane będą imprezy okolicznościowe oraz wycieczki.

Godziny otwarcia oddziału przedszkolnego od 6.30 do 16.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Wartość projektu

327.775,78 zł

Wartość dofinansowania

278.609,41 zł

Rekrutacja

rekrutacja ciągła

Grupę docelową stanowi łącznie 70 dzieci w wieku przedszkolnym w tym 20 dzieci dla których zostały utworzone nowe miejsca przedszkolne w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością w wieku 3-4 lat oraz 50 dzieci (25 dziewczynek i 25 chłopców) uczęszczających do przedszkola samorządowego w Kwaczale , które zostaną objęte wsparciem w ramach zajęć dodatkowych w tym osoby spełniające warunek w którym rodzice/opiekunowie ww. dzieci są osobami z terenu województwa małopolskiego (w przypadku osób fizycznych – uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej Beneficjenta w zakładkach dotyczących projektu www.w3a.pl oraz formie papierowej w Biurze Projektu w Przedszkolu Samorządowym w Kwaczale.
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

  1. Kwestionariusza osobowego.
  2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
  3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
  4. Oświadczenia rodzica o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
  5. Kserokopii zaświadczeń/oświadczeń Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Urzędów Pracy i policyjnych (jeśli dotyczy).
  6. Zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodzica.
  7. Kserokopii zaświadczenia lekarskiego (jeśli dotyczy).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby po uprzednim kontakcie telefonicznym, zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane teleadresowe punktu przedszkolnego i biura projektu:
Przedszkole Samorządowe w Kwaczale
ul. Jana Pawła II 45,
32-566 Kwaczała
Tel. (12) 28 28 202

Skip to content