„Twoje Przedszkole w Gminie Czarny Dunajec”

Numer projektu:

RPMP.10.01.02-12-0203/19

Data rozpoczęcia:

01.10.2019

Data zakończenia:

31.08.2020

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Działania

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

Realizowany przez

firmę W3A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest Liderem projektu oraz Gminę Czarny Dunajec – Partnera projektu.

Cel główny projektu

Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 36 dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących w rozumieniu KC Czarny Dunajec poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych i organizację zajęć dodatkowych w okresie od 01.10.2019 r. do 31.08.2020 r.

Informacje o projekcie

W okresie realizacji projektu oferowane są usługi opiekuńczo-wychowawcze oraz wyżywienie dla 36 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z terenu Gminy Czarny Dunajec. Dodatkowo wszystkie dzieci będą objęte ubezpieczeniem. W ramach projektu zostanie zaadoptowany i wyposażony lokal (sala pobytu dziennego, łazienka) i plac zabaw. Umożliwi to sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 3 do lat 6 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Rozkład dnia uwzględni różnorodne obszary edukacji i wychowania dzieci. Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych, oraz komunikacyjnych będą sprawować nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Godziny otwarcia przedszkola od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Wartość projektu

453 357,08 zł

Wartość dofinansowania

370 916,96 zł

Rekrutacja

Nabór trwa w okresie 01.08.2019 – 31.08.2019 r. W przypadku kłopotów z rekrutacją zostanie ogłoszony dodatkowy nabór i będzie prowadzona rekrutacja ciągła w okresie realizacji projektu.

Wszystkie warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały określone w  Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Twoje Przedszkole w Gminie Czarny Dunajec”.

Grupę docelową stanowi 36 dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat zamieszkałych (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie Gminy Czarny Dunajec w województwie małopolskim.

Rekrutacja będzie uwzględniać zasady równości płci zgodnie z europejską polityką równych szans. Decyduje kryterium wieku dziecka 3-6 lat oraz zamieszkiwania w Gminie Czarny Dunajec (kryt. Formalne – obligatoryjne).

Kryteria ustawowe oraz gminne funkcjonujące przy naborze dzieci do przedszkola:

a) Wielodzietność rodziny kandydata 30 pkt.
b) Niepełnosprawność kandydata 30 pkt.
c) Niepełnosprawność jednego z rodziców 30 pkt.
d) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 30 pkt.
e) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 30 pkt.
f) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 30 pkt.
g) Objęcie kandydata pieczą zastępczą 30 pkt.
h) Dzieci obojga rodziców pracujących/uczących się/lub jeden rodzic pracujący w rodzinie niepełnej 4 pkt.
i) Dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, w trudnej sytuacji życiowej 50 pkt.
j) Dzieci ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi i zdrowotnymi 2 pkt.

Kryteria weryfikowane będą na podstawie oświadczeń Rodziców/opiekunów dzieci, ewentualnie Wnioskodawca w przypadku wątpliwości na etapie realizacji

projektu może zweryfikować oświadczenie poprzez potwierdzenie przez rodzica oświadczenia odpowiednim dokumentem.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

  1. Kwestionariusza osobowego.
  2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
  3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
  4. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.

 

Kryteria rekrutacji do zajęć dodatkowych:

* kryteria oraz dokumenty służące weryfikacji spełnienia kryteriów:

LOGOPEDIA – problemy w wymowie (dokument oświadczenie rodzica/opiekuna, potwierdzone opinią logopedy po 1 spotkaniu),

INFORMATYKA – zainteresowanie elementami informatyki, wykorzystanie gier oraz zabaw z użyciem

tablicy interaktywnej, komputera– dokument – oświadczenie rodzica/opiekuna.

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu lub w Przedszkolu. W razie potrzeby po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub kontakcie telefonicznym zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane teleadresowe Biura projektu:
Kolejowa 14a
34-470 Czarny Dunajec

Tel.: 18/521 36 80

e-mail: gzo@czarny-dunajec.pl

 

Dane teleadresowe Przedszkola:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Andrzeja Knapczyka –Ducha w Czerwiennem
Czerwienne 89
34-407 Czarny Dunajec

Tel.: 18/2658106

Skip to content