Twoje Przedszkole w Siechnicach.

Numer projektu:

RPDS.10.01.02-02-0060/16

Data rozpoczęcia:

01.08.2017

Data zakończenia:

31.08.2018

Realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Działania

Oś priorytetowa X – Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2  – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF.

Realizowany przez

Firmę W3A.PL Sp. z o.o., która jest Liderem i głównym Beneficjentem projektu, natomiast Partnerem jest Gmina Siechnice.

Cel główny projektu

Zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolu poprzez zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 82 dzieci (36dz,46ch) w tym 2 dzieci z niepełnosprawnością (2ch) z terenu Gminy Siechnice oraz podniesienie kompetencji 8 nauczycieli zatrudnionych w 4 nowych Oddziałach Przedszkolnych poprzez udział w kursach/szkoleniach podnoszących kompetencje nauczycieli wychowania przedszkolnego prowadzących zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym w OWP, w tym DZ ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie bieżącego funkcjonowania placówki od 01.09.2017-31.08.2018 tj.12 miesięcy oraz co najmniej 2 lata od zakończenia projektu tj.01.09.2018-31.08.2020 [trwałość proj.].

Informacje o projekcie

Grupę docelową projektu stanowią:

– 82 dzieci (36dz,46ch) w wieku przedszkolnym (3-6lat)w tym 2 dzieci (2ch)z niepełnosprawnością z Gminy Siechnice,

– 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w OWP.

W ramach projektu zostaną utworzone 4 oddziały przedszkolne w istniejącym OWP tj. Przedszkolu Publicznym w Siechnicach.

 

Wnioskodawca dopuszcza możliwość przyjęcia do projektu dzieci z niepełnosprawnością i zapewnienia im odpowiedniej opieki i warunków.

Otwarcie nowych oddziałów w Przedszkolu Publicznym w Siechnicach pozwoli na właściwe wypełnienie zadań tak istotnych jak zapewnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz umożliwienie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym poprzez realizację podstawy programowej oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych. Dodatkowo przewidziano działania mające na celu podniesienie kompetencji i umiejętności 8 nauczycieli zatrudnionych w OWP.

 

Wnioskodawca i Partner planują w okresie realizacji projektu zrealizować takie zadania jak:

 1. Doposażenie 4 OP w niezbędne pomoce dydaktyczne i zabawki dla 82 dzieci.
 2. Bieżące funkcjonowanie 4 nowo utworzonych Oddziałów Przedszkolnych.
 3. Realizacja zajęć dodatkowych w Oddziałach Przedszkolnych.
 4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wartość projektu

1 234 376,59 zł

Wartość dofinansowania

1 047 552,55 zł

Rekrutacja

Termin 07-08.2019r.
Kryteria obligatoryjne:

A) Dotyczy dzieci:
– dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zamieszkujące na obszarze Gminy Siechnice;

B) Dotyczy nauczycieli:
– osoby z wykształceniem wyższym oraz kwalifikacjami nauczyciela wychowania przedszkolnego;

Kryteria premiujące dotyczące rekrutacji dzieci:

 1. dzieci osób bezrobotnych,
 2. dzieci z rodzin o niskich dochodach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17.07.2012,
 3. dzieci wychowywane przez samotne matki/ojców-wg. definicji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. dzieci z niepełnosprawnością.

Skala oceny: 0-1 pkt.; 0 pkt. – NIE, 1 pkt. – TAK.

Kryteria premiujące dotyczące nauczycieli:

 1. stopień zaszeregowania: nauczyciel dyplomowany, kontraktowy, mianowany,
 2. osoby zamieszkujące na terenie Województwa Dolnośląskiego,
 3. osoby z doświadczeniem na podobnym stanowisku powyżej 1 roku,
 4. osoby, które są już zatrudnione w OWP

Skala oceny: 0-1 pkt.; 0 pkt. – NIE, 1 pkt. – TAK.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

 • Lider www.w3a.pl

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych.
 3. Kwestionariusz osobowy dziecka, rodzica lub nauczyciela.
 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje nauczycieli (CV, dyplom).
 5. Dokumenty potwierdzające kryteria premiujące (jeśli dotyczy).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Kontakt

Dane adresowe biura projektu:

Przedszkole Publiczne im. Św. Jana Pawła II

Osiedlowa 23A, 55-011 Siechnice

Skip to content