Klub Dziecięcy Małe Gwiazdy w Suwałkach

Klub Dziecięcy został stworzony w ramach projektu pt. „Klub Dziecięcy Małe Gwiazdy w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Liderem i głównym Beneficjentem projektu jest firma W3A.PL Sp. z o.o., która swoją siedzibę ma w Poznaniu, natomiast Partnerem jest Fundacja Mała Gwiazda mieszcząca się w Suwałkach na terenie objętym wsparciem .

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 15 kobiet w wieku 18-65 lat zamieszkujących Suwałki, wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w klubie malucha w okresie od 01.02.2018 do 28.02.2019.

W okresie realizacji projektu oferowane są nieodpłatne usługi opiekuńczo¬-wychowawcze oraz wyżywienie 15 dzieci w wieku 1-3 lat z terenu miasta Suwałki. Dodatkowo wszystkie dzieci będą objęte ubezpieczeniem. W ramach projektu został również w pełni zaadoptowany i wyposażony lokal (sala pobytu dziennego, łazienki, kuchnia i szatnia) oraz plac zabaw umożliwiający korzystanie i sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Rozkład dnia uwzględni różnorodne obszary edukacji i wychowania dziecka. Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych, oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Godziny otwarcia klubu dziecięcego od 07.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Ogólna wartość projektu: 424 822,50zł
Wartość dofinansowania: 339 858,00zł


Dane teleadresowe klubu dziecięcego i biura projektu:

Ul. Sportowa 8
16-400 Suwałki
Tel. 503-079-087
e-mail: biuro@littlestar.com.pl

Rekrutacja

Rekrutacja trwa do końca lutego 2018r.

Grupę docelową stanowi 15 rodziców dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Suwałk, w tym osoby spełniające poniższe kryteria uczestnictwa w projekcie:

  • teren zamieszkania: Suwałki (woj. podlaskie),
  • preferowana pleć: kobieta,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,
  • osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych.

okumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

  1. Kwestionariusza osobowego.
  2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
  3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
  4. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
  5. Kserokopii zaświadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Pracy, lub oświadczenia uczestnika potwierdzającego status osoby na rynku pracy zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.
Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content