Program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla mieszkańców Poznania

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Projekt realizowany jest przez:

Blue Sun Consulting Sp. z o.o.
Pl. Solny 15 50-062 Wrocław

w partnerstwie z:

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
Ul. Piękna 56a/3
50-506 Wrocław

W3A PL Sp. z o.o.
Ul. Śniadeckich 1/10
60-773 Poznań

Projekt jest realizowany od dnia 01 listopada 2016 roku do 31 października 2018 roku
na terenie Miasta Poznań.

Celem głównym Projektu jest:
Podniesienie kwalifikacji zawodowych 360 os. dorosłych (108K i 252M) w wieku aktywności zawodowych, w szczególności w wieku 25-64 lat, wyłącznie które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanych w POKL, z Poznania woj. wielkopolskie, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, przez uczestnictwo w kursach zawodowych z branży IT, kończących się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnej na rynku pracy. Projekt dedykowany jest osobom pracującym lub chcącym pracować w zawodach związanych m.in. z projektowaniem i administrowaniem lokalnych sieci komputerowych, tworzeniem aplikacji internetowych i baz danych, administrowaniem bazami danych.

W ramach wsparcia przewiduje się następujące szkolenia:

 1. Kurs Umiejętności Zawodowych (Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami) dla 180 UP. Szkolenie obejmuje podstawę programową dla kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (420 godz. lekc.) w tym:
  – Tworzenie stron internetowych (K.E.14/1) 140h
  – Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych (K.E.14/2) 140h
  – Tworzenie aplikacji internetowych (K.E.14/3) 140h
 2. Kurs Umiejętności Zawodowych Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami) dla 180 UP. Szkolenie obejmuje podstawęprogramową dla kwalifikacji E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (300godz. lekc.) w tym:
  – Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej (K.E.13/1)100h
  – Konfigurowanie urządzeń sieciowych (K.E.13/2)100h
  – Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (K.E.13/3)100h

Szkolenia są bezpłatne. Zapewniamy również materiały szkoleniowe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

UWAGA! Jeden uczestnik może korzystać ze wsparcia tylko w jednym szkoleniu komputerowym.

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które:

 • zgłaszają z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji TIK,
 • zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie miasta Poznań (w rozumieniu przepisów KC),
 • są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby w przedziale 25-64 lat,
 • nie uczestniczyły we wsparciu LLL w ramach POKL 1*
 • osoby niepełnosprawne.

Biuro Projektu:
Ul. Piątkowska 110a/1 Poznań
tel. 600115598

* Termin life long learning – LLL rozumiany jest jako wszelkie działania związane z uczeniem się podjętym w życiu, w celu poszerzenia wiedzy, udoskonalenia umiejętności/kompetencji i/lub kwalifikacji z powodów osobistych, społecznych i/lub zawodowych. Realizacja założeń modelu LLL może odbywać się w różnoraki sposób, m.in. poprzez: udział w szkoleniach, kursach zawodowych, studiach podyplomowych, udział w wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach, zajęciach e-learningowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content